California SuperLotto Plus results

20 million USD

Next jackpot

Play California SuperLotto Plus online

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

California SuperLotto Plus results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

6 14 20 25 42 1

California SuperLotto Plus results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

10 11 16 25 35 6

California SuperLotto Plus results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

4 9 18 24 32 3

California SuperLotto Plus results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

17 19 30 31 42 25

California SuperLotto Plus results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

7 10 12 19 37 8

تساوی در پنجشنبه در 19:45 و یکشنبه در 19:45

بلیط را می توان در خریداری USA و آنلاین.

که در 47 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - California SuperLotto Plus.

Odds of winning in California SuperLotto Plus

California SuperLotto Plus است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در California SuperLotto Plus است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 41416353.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1592937.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 197221.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 7585.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4810.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 185.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 361.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 74.
  • کوچکترین جایزه در California SuperLotto Plus است با تطبیق برنده 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 49.

Official website