Connecticut Lotto! results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

Connecticut Lotto! results سه‌شنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۸ م.

4 7 9 11 37 40

Connecticut Lotto! results جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۸ م.

6 15 20 22 25 31

Connecticut Lotto! results سه‌شنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۸ م.

23 25 28 31 32 40

Connecticut Lotto! results جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸ م.

10 22 24 29 35 38

Connecticut Lotto! results سه‌شنبه ۶ مارس ۲۰۱۸ م.

2 11 16 23 25 26

تساوی در چهارشنبه در 22:40 و شنبه در 22:40

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 44 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Connecticut Lotto!.

Odds of winning in Connecticut Lotto!

Connecticut Lotto! است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Connecticut Lotto! است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 7059052.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 30961.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 669.
  • کوچکترین جایزه در Connecticut Lotto! است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 42.

Official website