Florida Lucky Money results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

Florida Lucky Money results سه‌شنبه ۲۰ مارس ۲۰۱۸ م.

2 17 27 43 9

Florida Lucky Money results جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۸ م.

18 19 30 41 16

Florida Lucky Money results سه‌شنبه ۱۳ مارس ۲۰۱۸ م.

14 19 28 29 5

Florida Lucky Money results جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸ م.

4 11 13 23 4

Florida Lucky Money results سه‌شنبه ۶ مارس ۲۰۱۸ م.

18 32 42 44 17

تساوی در چهارشنبه در 23:15 و شنبه در 23:15

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 47 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 4 - Florida Lucky Money.

Odds of winning in Florida Lucky Money

Florida Lucky Money است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Florida Lucky Money است با تطبیق برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 3032205.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 189513.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 17629.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1102.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 559.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 35.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 61.
  • کوچکترین جایزه در Florida Lucky Money است با تطبیق برنده 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24.

Official website