Louisiana Lotto results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

Louisiana Lotto results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

6 14 25 31 32 34

Louisiana Lotto results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

3 20 31 33 34 39

Louisiana Lotto results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

7 13 30 33 35 38

Louisiana Lotto results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

4 8 10 11 14 40

Louisiana Lotto results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

17 18 30 33 34 38

تساوی در پنجشنبه در 21:30 و یکشنبه در 21:30

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 40 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Louisiana Lotto.

Odds of winning in Louisiana Lotto

Louisiana Lotto است 4 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Louisiana Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3838380.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 18816.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 456.
  • کوچکترین جایزه در Louisiana Lotto است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 32.

Official website