Vermont Megabucks Plus results

U.S. Mega Millions

192 million USD بازی

Vermont Megabucks Plus results چهارشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ م.

4 5 15 23 36 6

Vermont Megabucks Plus results شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ م.

2 7 12 33 39 1

Vermont Megabucks Plus results چهارشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ م.

13 15 20 26 33 2

Vermont Megabucks Plus results شنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۸ م.

4 5 10 22 39 5

Vermont Megabucks Plus results چهارشنبه ۶ ژوئن ۲۰۱۸ م.

4 5 12 13 39 4

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 41 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - Vermont Megabucks Plus.

Odds of winning in Vermont Megabucks Plus

Vermont Megabucks Plus است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4496388.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24980.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 714.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 63.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 15.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 899278.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 4996.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 143.
  • کوچکترین جایزه در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13.

Official website