استرالیا Powerball Lotto results

3 million AUD

Next jackpot

Play استرالیا Powerball Lotto online

ایتالیا SuperEnalotto

88.7 million euros بازی

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۱۸ ژانویهٔ ۲۰۱۸ م.

3 8 13 19 35 36 6

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۱۱ ژانویهٔ ۲۰۱۸ م.

5 7 11 32 34 38 12

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۴ ژانویهٔ ۲۰۱۸ م.

8 15 19 20 23 24 5

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۲۸ دسامبر ۲۰۱۷ م.

12 28 29 34 35 37 7

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۲۱ دسامبر ۲۰۱۷ م.

7 10 15 27 32 33 9

Draws are on جمعه at 20:30

Tickets can be purchased in استرالیا and online.

In استرالیا Powerball Lotto player selects 6 numbers between 1 - 40.

Odds of winning in استرالیا Powerball Lotto

استرالیا Powerball Lotto has 8 prize levels.

  • Jackpot in استرالیا Powerball Lotto is won by matching 6 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 76767600.
  • 2. prize is won by matching 6 main numbers. Odds are 1 in 4040400.
  • 3. prize is won by matching 5 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 376312.
  • 4. prize is won by matching 5 main numbers. Odds are 1 in 19806.
  • 5. prize is won by matching 4 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 9123.
  • 6. prize is won by matching 4 main numbers. Odds are 1 in 480.
  • 7. prize is won by matching 3 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 641.
  • Smallest prize in استرالیا Powerball Lotto is won by matching 2 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 110.

Official website