استرالیا Powerball Lotto results

30 million AUD

Next jackpot

Play استرالیا Powerball Lotto online

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۱۷ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 9 16 25 26 31 34 9

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۱۰ مهٔ ۲۰۱۸ م.

6 14 15 24 26 32 35 14

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۳ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 3 6 16 19 20 24 13

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۲۶ آوریل ۲۰۱۸ م.

9 14 15 19 24 34 35 12

استرالیا Powerball Lotto results پنجشنبه ۱۹ آوریل ۲۰۱۸ م.

4 5 9 13 25 32 33 7

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری استرالیا و آنلاین.

که در 35 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 7 - استرالیا Powerball Lotto.

Odds of winning in استرالیا Powerball Lotto

استرالیا Powerball Lotto است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در استرالیا Powerball Lotto است با تطبیق برنده 7 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 134490400.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 7 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 7078443.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 686176.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 36115.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 16943.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 892.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 1173.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 188.
  • کوچکترین جایزه در استرالیا Powerball Lotto است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 66.

Official website