استرالیا Wednesday Lotto results

1 million AUD

Next jackpot

Play استرالیا Wednesday Lotto online

U.S. Powerball

149 million USD بازی

استرالیا Wednesday Lotto results چهارشنبه ۲۲ نوامبر ۲۰۱۷ م.

10 11 20 24 27 36 9 41

استرالیا Wednesday Lotto results چهارشنبه ۱۵ نوامبر ۲۰۱۷ م.

10 14 17 20 28 37 21 27

استرالیا Wednesday Lotto results چهارشنبه ۸ نوامبر ۲۰۱۷ م.

3 6 11 23 34 38 5 30

استرالیا Wednesday Lotto results چهارشنبه ۱ نوامبر ۲۰۱۷ م.

2 18 22 23 27 45 3 34

استرالیا Wednesday Lotto results چهارشنبه ۲۵ اکتبر ۲۰۱۷ م.

10 14 22 24 28 43 32 35

Draws are on پنجشنبه at 20:30

Tickets can be purchased in استرالیا and online.

In استرالیا Wednesday Lotto player selects 6 numbers between 1 - 45and 2 bonus numbers.

Odds of winning in استرالیا Wednesday Lotto

استرالیا Wednesday Lotto has 7 prize levels.

  • Jackpot in استرالیا Wednesday Lotto is won by matching 6 main numbers. Odds are 1 in 8145060.
  • 2. prize is won by matching 5 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 678755.
  • 3. prize is won by matching 5 main numbers. Odds are 1 in 36689.
  • 4. prize is won by matching 4 main numbers. Odds are 1 in 733.
  • 5. prize is won by matching 3 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 297.
  • 6. prize is won by matching 2 main numbers and 2 bonus numbers. Odds are 1 in 144.
  • Smallest prize in استرالیا Wednesday Lotto is won by matching 1 main numbers and 2 bonus numbers. Odds are 1 in 144.

Official website