کانادا Lotto Max results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

کانادا Lotto Max results جمعه ۱۶ مارس ۲۰۱۸ م.

13 24 29 31 35 36 42 37

کانادا Lotto Max results جمعه ۹ مارس ۲۰۱۸ م.

13 18 20 26 32 35 47 12

کانادا Lotto Max results جمعه ۲ مارس ۲۰۱۸ م.

7 25 26 28 32 36 37 2

کانادا Lotto Max results جمعه ۲۳ فوریهٔ ۲۰۱۸ م.

13 17 24 32 33 44 45 48

کانادا Lotto Max results جمعه ۱۶ فوریهٔ ۲۰۱۸ م.

5 14 22 23 35 40 49 43

تساوی در شنبه در 21:30

بلیط را می توان در خریداری کانادا.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 7 - کانادا Lotto Maxو 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in کانادا Lotto Max

کانادا Lotto Max است 7 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در کانادا Lotto Max است با تطبیق برنده 7 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 28663528.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4090504.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 99768.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1584.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 71.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 77.
  • کوچکترین جایزه در کانادا Lotto Max است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8.

Official website