کانادا Western 6/49 results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

کانادا Western 6/49 results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

3 22 37 40 42 44 34

کانادا Western 6/49 results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

10 22 37 41 44 47 33

کانادا Western 6/49 results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

6 9 26 28 39 49 7

کانادا Western 6/49 results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

1 4 7 11 12 25 15

کانادا Western 6/49 results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

5 19 23 38 42 48 33

تساوی در پنجشنبه در 21:00 و یکشنبه در 21:00

بلیط را می توان در خریداری کانادا.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - کانادا Western 6/49و 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in کانادا Western 6/49

کانادا Western 6/49 است 7 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در کانادا Western 6/49 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2330638.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 55494.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1014.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 58.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 81.
  • کوچکترین جایزه در کانادا Western 6/49 است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8.

Official website