آلمان Lotto results

4 million euros

Next jackpot

Play آلمان Lotto online

U.S. Mega Millions

192 million USD بازی

آلمان Lotto results چهارشنبه ۲۰ ژوئن ۲۰۱۸ م.

6 22 31 33 36 43 5

آلمان Lotto results شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ م.

4 19 31 33 40 46 2

آلمان Lotto results چهارشنبه ۱۳ ژوئن ۲۰۱۸ م.

3 4 6 10 46 48 3

آلمان Lotto results شنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۸ م.

13 16 34 35 39 42 9

آلمان Lotto results چهارشنبه ۶ ژوئن ۲۰۱۸ م.

3 8 13 15 18 42 6

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری آلمان و آنلاین.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - آلمان Lotto.

Odds of winning in آلمان Lotto

آلمان Lotto است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در آلمان Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 125854344.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15731793.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 487807.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60976.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 9291.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1161.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 510.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 64.
  • کوچکترین جایزه در آلمان Lotto است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 68.

Official website