اسپانیا La Primitiva results

8.5 million euros

Next jackpot

Play اسپانیا La Primitiva online

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

اسپانیا La Primitiva results پنجشنبه ۲۲ مارس ۲۰۱۸ م.

1 7 24 34 36 48 29

اسپانیا La Primitiva results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

8 21 35 36 37 43 39

اسپانیا La Primitiva results پنجشنبه ۱۵ مارس ۲۰۱۸ م.

5 9 11 20 22 29 33

اسپانیا La Primitiva results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

4 18 20 25 30 49 16

اسپانیا La Primitiva results پنجشنبه ۸ مارس ۲۰۱۸ م.

2 9 12 15 26 31 16

تساوی در جمعه در 21:30 و یکشنبه در 21:30

بلیط را می توان در خریداری اسپانیا و آنلاین.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - اسپانیا La Primitivaو 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in اسپانیا La Primitiva

اسپانیا La Primitiva است 5 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در اسپانیا La Primitiva است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2330636.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در اسپانیا La Primitiva است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.

Official website