اسپانیا La Primitiva results

36 million euros

Next jackpot

Play اسپانیا La Primitiva online

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

اسپانیا La Primitiva results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

5 8 20 31 32 33 28

اسپانیا La Primitiva results پنجشنبه ۱۷ مهٔ ۲۰۱۸ م.

23 24 25 26 32 35 22

اسپانیا La Primitiva results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 9 15 23 27 37 11

اسپانیا La Primitiva results پنجشنبه ۱۰ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 11 22 23 38 39 7

اسپانیا La Primitiva results شنبه ۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 19 26 32 33 34 25

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری اسپانیا و آنلاین.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - اسپانیا La Primitivaو 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in اسپانیا La Primitiva

اسپانیا La Primitiva است 5 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در اسپانیا La Primitiva است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2330636.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • کوچکترین جایزه در اسپانیا La Primitiva است با تطبیق برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.

Official website