Belgium Lotto results

U.S. Mega Millions

421 million USD بازی

Belgium Lotto results چهارشنبه ۲۱ مارس ۲۰۱۸ م.

9 16 24 32 39 42 5

Belgium Lotto results شنبه ۱۷ مارس ۲۰۱۸ م.

1 2 3 22 34 37 26

Belgium Lotto results چهارشنبه ۱۴ مارس ۲۰۱۸ م.

1 9 21 26 29 44 24

Belgium Lotto results شنبه ۱۰ مارس ۲۰۱۸ م.

14 15 20 31 35 39 40

Belgium Lotto results چهارشنبه ۷ مارس ۲۰۱۸ م.

3 4 7 15 32 42 28

تساوی در پنجشنبه در 20:10 و یکشنبه در 20:10

بلیط را می توان در خریداری Belgium.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Belgium Lottoو 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in Belgium Lotto

Belgium Lotto است 8 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Belgium Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8145060.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 1357510.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 35724.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 14290.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 772.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 579.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 48.
  • کوچکترین جایزه در Belgium Lotto است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 64.

Official website