قرعه کشی آفریقایی

آفریقای جنوبی Lotto

623003 € بازی

آفریقای جنوبی Powerball

5.4 میلیون € بازی

آفریقای جنوبی Daily Lotto

23674 €

غنا National Weekly Lotto

کنیا Lotto

زامبیا Africa Millions

غنا Monday Special

غنا Lucky Tuesday

غنا Mid Week

غنا Fortune Thursday

غنا Friday Bonanza

زامبیا Lotto

زامبیا Lotto 6/42 Mega