لوتو اروپا

بیش از 45 میلیون یورو برنده تمام پولها در هر هفته

قرعه کشی آفریقایی

آفریقای جنوبی Lotto

353577 € بازی

آفریقای جنوبی Powerball

2.5 میلیون € بازی

آفریقای جنوبی Daily Lotto

18288 €

غنا National Weekly Lotto

کنیا Lotto

زامبیا Africa Millions

غنا Monday Special

غنا Lucky Tuesday

غنا Mid Week

غنا Fortune Thursday

غنا Friday Bonanza

زامبیا Lotto

زامبیا Lotto 6/42 Mega