اروپا غنا Mid Week نتایج

آخرین نتایج ۲۰۱۹ نوامبر ۶, چهارشنبه.

26 46 60 61 79

اروپا غنا Mid Week نتایج ۲۰۱۹ اکتبر ۳۰, چهارشنبه.

24 34 43 57 87

اروپا غنا Mid Week نتایج ۲۰۱۹ اکتبر ۲۳, چهارشنبه.

18 33 75 84 89

بلیط را می توان در خریداری غنا. تساوی در چهارشنبه.

که در 90 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - غنا Mid Week.

Ghana National Lottery Authority. غنا Mid Week است توسط سازمان nla.com.gh