برزیل Dia de Sorte results

بازی برزیل Dia de Sorte آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ مارس ۳۱, سه‌شنبه.

1 3 4 5 18 22 25 8
شماره جایزه
7 + 1 هیچ برنده
7 هیچ برنده
6 + 1 355 €
6 355 €
5 + 1 4 €
5 4 €
4 + 1 1 €
4 هیچ برنده
0 + 1 هیچ برنده

برزیل Dia de Sorte results ۲۰۲۰ مارس ۲۸, شنبه.

2 8 17 20 21 22 24 5
شماره جایزه
7 + 1 64554 €
7 64553 €
6 + 1 534 €
6 534 €
5 + 1 4 €
5 4 €
4 + 1 1 €
4 هیچ برنده
0 + 1 هیچ برنده

برزیل Dia de Sorte results ۲۰۲۰ مارس ۲۶, پنجشنبه.

7 8 16 22 23 25 31 11
شماره جایزه
7 + 1 هیچ برنده
7 هیچ برنده
6 + 1 332 €
6 331 €
5 + 1 4 €
5 4 €
4 + 1 1 €
4 هیچ برنده
0 + 1 هیچ برنده

بلیط را می توان در خریداری برزیل. تساوی در سه‌شنبه, شنبه و پنجشنبه.

Caixa برزیل Dia de Sorte است توسط سازمان www.caixa.gov.br

شانس برنده شدن برزیل Dia de Sorte

که در 31 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 7 - برزیل Dia de Sorte

  • برنده تمام پولها در برزیل Dia de Sorte است با تطبیق برنده 7 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 31554900
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 7 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 2868627
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 187827
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 17075
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 5444
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 495
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 445
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 40
  • 9. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 12