Vermont Megabucks Plus نتایج

U.S. Mega Millions

1600 million USD بازی

آخرین نتایج شنبه ۲۰ اکتبر ۲۰۱۸ م.

4 7 10 20 36 5

Vermont Megabucks Plus نتایج چهارشنبه ۱۷ اکتبر ۲۰۱۸ م.

3 14 16 19 34 2

Vermont Megabucks Plus نتایج شنبه ۱۳ اکتبر ۲۰۱۸ م.

3 17 21 26 39 5

Vermont Megabucks Plus نتایج چهارشنبه ۱۰ اکتبر ۲۰۱۸ م.

8 13 24 32 40 6

Vermont Megabucks Plus نتایج شنبه ۶ اکتبر ۲۰۱۸ م.

7 22 23 29 31 6

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 41 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - Vermont Megabucks Plus.

Odds of winning in Vermont Megabucks Plus

Vermont Megabucks Plus است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4496388.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 899278.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24980.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 4996.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 714.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 143.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 63.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13.
  • کوچکترین جایزه در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 15.

Official website