Vermont Megabucks Plus results

اروپا EuroJackpot

90 million euros بازی

Vermont Megabucks Plus results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

8 9 11 27 32 5

Vermont Megabucks Plus results چهارشنبه ۱۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 18 20 25 31 5

Vermont Megabucks Plus results شنبه ۱۲ مهٔ ۲۰۱۸ م.

3 6 13 33 37 6

Vermont Megabucks Plus results چهارشنبه ۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 7 26 31 34 1

Vermont Megabucks Plus results شنبه ۵ مهٔ ۲۰۱۸ م.

1 8 15 17 25 5

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری USA.

که در 41 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 5 - Vermont Megabucks Plus.

Odds of winning in Vermont Megabucks Plus

Vermont Megabucks Plus است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 4496388.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 24980.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 714.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 63.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 15.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 899278.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 4996.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 143.
  • کوچکترین جایزه در Vermont Megabucks Plus است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13.

Official website