استرالیا Oz Lotto results

5 million AUD

Next jackpot

Play استرالیا Oz Lotto online

ایتالیا SuperEnalotto

88.7 million euros بازی

استرالیا Oz Lotto results سه‌شنبه ۱۶ ژانویهٔ ۲۰۱۸ م.

4 7 9 23 26 30 37 5 38

استرالیا Oz Lotto results سه‌شنبه ۹ ژانویهٔ ۲۰۱۸ م.

1 8 9 26 40 43 45 27 34

استرالیا Oz Lotto results سه‌شنبه ۹ ژانویهٔ ۲۰۱۸ م.

1 8 9 26 40 43 45 27 34

استرالیا Oz Lotto results سه‌شنبه ۲ ژانویهٔ ۲۰۱۸ م.

1 8 12 26 28 30 43 7 11

استرالیا Oz Lotto results سه‌شنبه ۲۶ دسامبر ۲۰۱۷ م.

2 7 9 30 37 41 45 23 33

Draws are on چهارشنبه at 20:30

Tickets can be purchased in استرالیا and online.

In استرالیا Oz Lotto player selects 7 numbers between 1 - 45and 2 bonus numbers.

Odds of winning in استرالیا Oz Lotto

استرالیا Oz Lotto has 7 prize levels.

  • Jackpot in استرالیا Oz Lotto is won by matching 7 main numbers. Odds are 1 in 45379620.
  • 2. prize is won by matching 6 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 3241401.
  • 3. prize is won by matching 6 main numbers. Odds are 1 in 180078.
  • 4. prize is won by matching 5 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 29602.
  • 5. prize is won by matching 5 main numbers. Odds are 1 in 3430.
  • 6. prize is won by matching 4 main numbers. Odds are 1 in 154.
  • Smallest prize in استرالیا Oz Lotto is won by matching 3 main numbers and 1 bonus numbers. Odds are 1 in 87.

Official website