استرالیا Saturday Lotto results

20 million AUD

Next jackpot

Play استرالیا Saturday Lotto online

U.S. Mega Millions

192 million USD بازی

استرالیا Saturday Lotto results شنبه ۱۶ ژوئن ۲۰۱۸ م.

2 8 12 22 26 45 1 38

استرالیا Saturday Lotto results شنبه ۹ ژوئن ۲۰۱۸ م.

7 10 22 25 26 36 30 43

استرالیا Saturday Lotto results شنبه ۲ ژوئن ۲۰۱۸ م.

7 14 17 19 24 37 2 23

استرالیا Saturday Lotto results شنبه ۲۶ مهٔ ۲۰۱۸ م.

10 21 25 29 38 40 7 22

استرالیا Saturday Lotto results شنبه ۱۹ مهٔ ۲۰۱۸ م.

6 9 21 33 39 42 19 40

تساوی در

بلیط را می توان در خریداری استرالیا و آنلاین.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - استرالیا Saturday Lottoو 2 تعداد جایزه.

Odds of winning in استرالیا Saturday Lotto

استرالیا Saturday Lotto است 7 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در استرالیا Saturday Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8145060.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 678755.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 36689.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 733.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 297.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 144.
  • کوچکترین جایزه در استرالیا Saturday Lotto است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 2 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 144.

Official website