اسپانیا La Primitiva نتایج

7.8 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی اسپانیا La Primitiva آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۲۲, شنبه.

7 12 25 31 37 44 4 39
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 193406 €
5 + 1 + 1 18462 €
5 + 1 883 €
5 + 1 18461 €
5 882 €
4 + 1 45 €
4 44 €
3 + 1 9 €
3 8 €
0 + 1 1 €

اسپانیا La Primitiva نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۲۰, پنجشنبه.

3 15 18 23 31 39 5 26
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 480606 €
5 + 1 + 1 21628 €
5 + 1 1396 €
5 + 1 21627 €
5 1395 €
4 + 1 51 €
4 50 €
3 + 1 9 €
3 8 €
0 + 1 1 €

اسپانیا La Primitiva نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۵, شنبه.

3 7 9 30 44 45 9 31
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 هیچ برنده
5 + 1 + 1 29134 €
5 + 1 2221 €
5 + 1 29133 €
5 2220 €
4 + 1 59 €
4 58 €
3 + 1 9 €
3 8 €
0 + 1 1 €

بلیط را می توان در خریداری اسپانیا. تساوی در شنبه و پنجشنبه.

SELAE اسپانیا La Primitiva است توسط سازمان www.loteriasyapuestas.es

شانس برنده شدن اسپانیا La Primitiva

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - اسپانیا La Primitiva

 • برنده تمام پولها در اسپانیا La Primitiva است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 139838160
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 15537573
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی, 1 اعداد اضافی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 20975724
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 2330636
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 542008
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 60223
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 10324
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1147
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 567
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 63
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 10