ایتالیا SuperStar نتایج

28.4 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی ایتالیا SuperStar آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۲۲, شنبه.

1 28 57 58 60 68 31 50
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 هیچ برنده
5 + 1 + 1 هیچ برنده
5 + 1 هیچ برنده
5 + 1 هیچ برنده
5 36385 €
4 + 1 35894 €
4 355 €
3 + 1 3046 €
3 30 €
2 + 1 106 €
2 6 €
1 + 1 10 €
0 + 1 5 €

ایتالیا SuperStar نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۲۰, پنجشنبه.

20 36 55 69 80 85 3 58
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 هیچ برنده
5 + 1 + 1 هیچ برنده
5 + 1 هیچ برنده
5 + 1 هیچ برنده
5 35165 €
4 + 1 30617 €
4 303 €
3 + 1 2908 €
3 29 €
2 + 1 105 €
2 6 €
1 + 1 10 €
0 + 1 5 €

ایتالیا SuperStar نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۸, سه‌شنبه.

26 45 58 69 72 82 49 9
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 هیچ برنده
5 + 1 + 1 هیچ برنده
5 + 1 هیچ برنده
5 + 1 هیچ برنده
5 89703 €
4 + 1 هیچ برنده
4 469 €
3 + 1 3376 €
3 33 €
2 + 1 105 €
2 6 €
1 + 1 10 €
0 + 1 5 €

بلیط را می توان در خریداری ایتالیا. تساوی در شنبه, پنجشنبه و سه‌شنبه.

Sisal ایتالیا SuperStar است توسط سازمان www.sisal.it

شانس برنده شدن ایتالیا SuperStar

که در 90 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - ایتالیا SuperStar

 • برنده تمام پولها در ایتالیا SuperStar است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 56035316700
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 622614630
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی, 1 اعداد اضافی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 9339219450
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 103769105
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 111181184
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1249227
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 1071626
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 12041
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 29404
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 330
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 1936
 • 12. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 20
 • 13. جایزه های مطابق با برنده 1 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 303
 • 14. جایزه های مطابق با برنده 0 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 138