اروپا باربادوس Pick 4 نتایج

آخرین نتایج ۲۰۲۳ دسامبر ۱۰, یکشنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 7
 • 8
 • 1
 • 5

2nd

 • 4
 • 3
 • 6
 • 1

3rd

 • 0
 • 5
 • 7
 • 6

اروپا باربادوس Pick 4 نتایج ۲۰۲۳ دسامبر ۱۰, یکشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 1
 • 8
 • 2
 • 1

2nd

 • 5
 • 9
 • 2
 • 7

3rd

 • 5
 • 2
 • 2
 • 1

اروپا باربادوس Pick 4 نتایج ۲۰۲۳ دسامبر ۹, شنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 4
 • 1
 • 3
 • 7

2nd

 • 6
 • 3
 • 0
 • 6

3rd

 • 0
 • 2
 • 8
 • 4

اروپا باربادوس Pick 4 نتایج ۲۰۲۳ دسامبر ۹, شنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 0
 • 3
 • 4
 • 9

2nd

 • 3
 • 7
 • 6
 • 1

3rd

 • 0
 • 1
 • 9
 • 0

۲۰۲۳ دسامبر ۸, جمعه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 4
 • 5
 • 3
 • 6

2nd

 • 6
 • 6
 • 1
 • 9

3rd

 • 5
 • 1
 • 7
 • 4

۲۰۲۳ دسامبر ۸, جمعه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 3
 • 0
 • 0
 • 0

2nd

 • 9
 • 5
 • 3
 • 6

3rd

 • 1
 • 0
 • 7
 • 2

۲۰۲۳ دسامبر ۷, پنجشنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 9
 • 1
 • 6
 • 5

2nd

 • 1
 • 4
 • 2
 • 6

3rd

 • 3
 • 7
 • 4
 • 5

۲۰۲۳ دسامبر ۷, پنجشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 0
 • 5
 • 1
 • 3

2nd

 • 5
 • 1
 • 8
 • 6

3rd

 • 7
 • 9
 • 6
 • 4

۲۰۲۳ دسامبر ۶, چهارشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 6
 • 2
 • 8
 • 2

2nd

 • 3
 • 5
 • 7
 • 3

3rd

 • 4
 • 3
 • 2
 • 9

۲۰۲۳ دسامبر ۵, سه‌شنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 8
 • 3
 • 3
 • 6

2nd

 • 3
 • 9
 • 3
 • 9

3rd

 • 4
 • 2
 • 1
 • 5

۲۰۲۳ دسامبر ۴, دوشنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 4
 • 5
 • 5
 • 3

2nd

 • 0
 • 7
 • 0
 • 0

3rd

 • 1
 • 6
 • 6
 • 3

۲۰۲۳ دسامبر ۴, دوشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 4
 • 0
 • 7
 • 8

2nd

 • 9
 • 9
 • 3
 • 3

3rd

 • 2
 • 8
 • 8
 • 2

۲۰۲۳ دسامبر ۳, یکشنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 9
 • 5
 • 4
 • 9

2nd

 • 9
 • 6
 • 6
 • 2

3rd

 • 1
 • 3
 • 5
 • 9

۲۰۲۳ دسامبر ۳, یکشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 1
 • 3
 • 0
 • 1

2nd

 • 7
 • 8
 • 8
 • 6

3rd

 • 3
 • 1
 • 3
 • 2

۲۰۲۳ دسامبر ۲, شنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 8
 • 7
 • 4
 • 2

2nd

 • 0
 • 2
 • 7
 • 5

3rd

 • 6
 • 9
 • 7
 • 6

۲۰۲۳ دسامبر ۱, جمعه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 3
 • 4
 • 9
 • 3

2nd

 • 8
 • 3
 • 3
 • 8

3rd

 • 9
 • 4
 • 4
 • 3

۲۰۲۳ دسامبر ۱, جمعه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 6
 • 8
 • 6
 • 1

2nd

 • 0
 • 2
 • 2
 • 0

3rd

 • 0
 • 1
 • 4
 • 5

۲۰۲۳ نوامبر ۳۰, پنجشنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 7
 • 4
 • 2
 • 9

2nd

 • 5
 • 3
 • 3
 • 2

3rd

 • 5
 • 2
 • 4
 • 1

۲۰۲۳ نوامبر ۳۰, پنجشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 9
 • 7
 • 3
 • 2

2nd

 • 3
 • 7
 • 1
 • 0

3rd

 • 6
 • 3
 • 2
 • 5

۲۰۲۳ نوامبر ۲۹, چهارشنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 1
 • 6
 • 1
 • 8

2nd

 • 3
 • 8
 • 9
 • 8

3rd

 • 7
 • 6
 • 7
 • 4

۲۰۲۳ نوامبر ۲۹, چهارشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 2
 • 7
 • 8
 • 3

2nd

 • 3
 • 6
 • 0
 • 0

3rd

 • 0
 • 2
 • 3
 • 7

۲۰۲۳ نوامبر ۲۸, سه‌شنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 7
 • 0
 • 7
 • 3

2nd

 • 8
 • 8
 • 8
 • 6

3rd

 • 3
 • 6
 • 1
 • 6

۲۰۲۳ نوامبر ۲۸, سه‌شنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 8
 • 2
 • 7
 • 4

2nd

 • 6
 • 7
 • 2
 • 1

3rd

 • 1
 • 0
 • 2
 • 7

۲۰۲۳ نوامبر ۲۷, دوشنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 7
 • 4
 • 5
 • 8

2nd

 • 5
 • 6
 • 8
 • 2

3rd

 • 5
 • 9
 • 6
 • 5

۲۰۲۳ نوامبر ۲۷, دوشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 5
 • 5
 • 4
 • 7

2nd

 • 1
 • 8
 • 6
 • 8

3rd

 • 5
 • 8
 • 6
 • 9

۲۰۲۳ نوامبر ۲۶, یکشنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 0
 • 8
 • 6
 • 2

2nd

 • 6
 • 6
 • 6
 • 5

3rd

 • 8
 • 6
 • 9
 • 4

۲۰۲۳ نوامبر ۲۶, یکشنبه، ساعت ۱۰:۰۰.

صبح

1st

 • 2
 • 8
 • 3
 • 2

2nd

 • 1
 • 0
 • 7
 • 9

3rd

 • 8
 • 2
 • 6
 • 5

۲۰۲۳ نوامبر ۲۵, شنبه، ساعت ۱۳:۰۰.

ظهر

1st

 • 6
 • 4
 • 0
 • 4

2nd

 • 7
 • 0
 • 0
 • 4

3rd

 • 5
 • 8
 • 4
 • 3

: اطلاعات نام لاتاری

بلیط را می توان در خریداری باربادوس. تساوی در دوشنبه, سه‌شنبه, چهارشنبه, پنجشنبه, جمعه, شنبه و یکشنبه.

که در 9 بازیکن را انتخاب 0 اعداد بین 4 - باربادوس Pick 4.

Barbados Lottery باربادوس Pick 4 است توسط سازمان. وب سایت رسمی: www.mybarbadoslottery.com