Belgium Lotto نتایج

U.S. Powerball

122.1 میلیون € بازی

آخرین نتایج شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ م.

5 6 9 17 29 34 21

Belgium Lotto نتایج چهارشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ م.

5 27 29 30 38 43 40

Belgium Lotto نتایج شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ م.

5 16 19 30 42 43 28

Belgium Lotto نتایج چهارشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۸ م.

5 12 13 14 29 41 34

Belgium Lotto نتایج شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۸ م.

1 18 23 30 32 41 14

تساوی در شنبه و چهارشنبه

بلیط را می توان در خریداری بلژیک.

که در 45 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - Belgium Lottoو 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in Belgium Lotto

Belgium Lotto است 9 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در Belgium Lotto است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 8145060.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 1357510.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 35724.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 14290.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 772.
  • 6. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 579.
  • 7. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 48.
  • 8. جایزه های مطابق با برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 64.
  • کوچکترین جایزه در Belgium Lotto است با تطبیق برنده 1 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 18.

Official website