نیوزیلند Powerball نتایج

25.2 میلیون €

برنده تمام پولها بعدی

بازی نیوزیلند Powerball آنلاین

آخرین نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۲۲, شنبه.

8 15 22 36 39 40 10 31
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 292611 €
5 + 1 + 1 21942 €
5 + 1 835 €
5 + 1 14138 €
5 376 €
4 + 1 + 1 69 €
4 + 1 35 €
4 + 1 35 €
4 18 €
3 + 1 + 1 26 €
3 + 1 10 €
3 + 1 14 €
3 2 €

نیوزیلند Powerball نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۹, چهارشنبه.

12 16 24 25 31 35 9 1
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 117719 €
5 + 1 + 1 27853 €
5 + 1 755 €
5 + 1 10272 €
5 397 €
4 + 1 + 1 69 €
4 + 1 36 €
4 + 1 34 €
4 19 €
3 + 1 + 1 25 €
3 + 1 10 €
3 + 1 14 €
3 2 €

نیوزیلند Powerball نتایج ۲۰۲۰ فوریهٔ ۱۵, شنبه.

2 4 10 17 29 31 1 5
شماره جایزه
6 + 1 هیچ برنده
6 593124 €
5 + 1 + 1 22006 €
5 + 1 666 €
5 + 1 13180 €
5 320 €
4 + 1 + 1 63 €
4 + 1 34 €
4 + 1 31 €
4 17 €
3 + 1 + 1 23 €
3 + 1 11 €
3 + 1 12 €
3 2 €

بلیط را می توان در خریداری نیوزلند. تساوی در شنبه و چهارشنبه.

New Zealand Lotteries Commission نیوزیلند Powerball است توسط سازمان mylotto.co.nz

شانس برنده شدن نیوزیلند Powerball

که در 40 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - نیوزیلند Powerball

 • برنده تمام پولها در نیوزیلند Powerball است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 38383800
 • 2. جایزه های مطابق با برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 3838380
 • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی, 1 اعداد اضافی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 6397300
 • 4. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 639730
 • 5. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 193858
 • 6. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 19386
 • 7. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی, 1 اعداد اضافی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 77543
 • 8. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 7754
 • 9. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 4846
 • 10. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 485
 • 11. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی, 1 اعداد اضافی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 3635
 • 12. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 363
 • 13. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی و 1 اعداد اضافی. شانس هستند {1} در 352
 • 14. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 35