قرعه کشی آفریقایی

آفریقای جنوبی Powerball

2.7 میلیون € بازی

آفریقای جنوبی لوتو

797548 € بازی

آفریقای-جنوبی Daily Lotto

29908 € بازی

غنا National Weekly لوتو

Mauritius لوتو

غنا Monday Special

غنا Lucky Tuesday

غنا Mid Week

غنا Fortune Thursday

غنا Friday Bonanza

نیجریه Enugu لوتو

کنیا Daily Draw

کنیا Mega Jackpot

نیجریه Gold لوتو

نیجریه Bingo لوتو

غنا صوپهر 6

غنا Daywa 5/39

موزامبیک Mega Jackpot

موزامبیک Diários

غنا Sunday Aseda