کانادا Quebec 49 نتایج

U.S. Powerball

122.1 میلیون € بازی

آخرین نتایج شنبه ۱۷ نوامبر ۲۰۱۸ م.

7 8 14 32 37 38 36

کانادا Quebec 49 نتایج چهارشنبه ۱۴ نوامبر ۲۰۱۸ م.

3 12 27 31 39 43 4

کانادا Quebec 49 نتایج شنبه ۱۰ نوامبر ۲۰۱۸ م.

1 5 21 24 29 47 23

کانادا Quebec 49 نتایج چهارشنبه ۷ نوامبر ۲۰۱۸ م.

16 24 29 34 41 47 31

کانادا Quebec 49 نتایج شنبه ۳ نوامبر ۲۰۱۸ م.

1 3 4 33 41 44 43

تساوی در شنبه و چهارشنبه

بلیط را می توان در خریداری Canada.

که در 49 بازیکن را انتخاب 1 اعداد بین 6 - کانادا Quebec 49و 1 تعداد جایزه.

Odds of winning in کانادا Quebec 49

کانادا Quebec 49 است 6 سطح جایزه.

  • برنده تمام پولها در کانادا Quebec 49 است با تطبیق برنده 6 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 13983816.
  • 2. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 2277667.
  • 3. جایزه های مطابق با برنده 5 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 54201.
  • 4. جایزه های مطابق با برنده 4 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 1032.
  • 5. جایزه های مطابق با برنده 3 اعداد اصلی. شانس هستند {1} در 57.
  • کوچکترین جایزه در کانادا Quebec 49 است با تطبیق برنده 2 اعداد اصلی و 1 تعداد جایزه. شانس هستند {1} در 81.

Official website